Algemene Voorwaarden Imkerij Voor de Bijen Rotterdam

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. In het bijzonder zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Imkerij Voor de Bijen, waarbij voor de uitvoering door Imkerij Voor de Bijen derden dienen te worden betrokken.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.
 3. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering van producten", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 5. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in, dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Begrippen

 1. Met de koper wordt bedoeld: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de koopovereenkomst wordt gesloten, met ‘Imkerij Voor de Bijen’ wordt bedoeld: de verkoper.
 2. Onder 'werkdagen' wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Imkerij Voor de Bijen alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt).
 3. Onder 'schriftelijk' wordt verstaan: communicatie per brief of e-mail.
 4. Onder ‘product’ wordt verstaan: objecten gemaakt of samengesteld uit materialen.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons daarom op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de dagtekening van offerte.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, evenals eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 3. De koper is verplicht Imkerij Voor de Bijen te informeren over feiten en omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover u die kende of behoorde te kennen.
 4. Voor zover er door Imkerij Voor de Bijen met natuurproducten gewerkt wordt zijn de afbeeldingen van het product, materiaal- en kleur stalen zo nauwkeurig mogelijk, er kunnen echter altijd afwijkingen voorkomen.
 5. Imkerij Voor de Bijen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Imkerij Voor de Bijen komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Imkerij Voor de Bijen de orderbevestiging verzendt.
 2. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. Bij het aangaan van een overeenkomst met de koper mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden. Indien via internet een overeenkomst tot stand komt dient vooruit betaald te worden.
 4. Indien de koper nalatig is bij het nakomen van betalingsverplichtingen, is Imkerij Voor de Bijen gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
 5. Eventuele schade die hierdoor ontstaat, komen ten laste van de koper.

Artikel 5. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, transportkosten en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Imkerij Voor de Bijen behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij aflevering of uiterlijk op deze datum op de rekening van Imkerij Voor de Bijen te zijn gestort.

Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen

 1. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de koper in ontvangst wordt genomen.
 2. De door Imkerij Voor de Bijen opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient Imkerij Voor de Bijen schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Tenzij kopers zelf voor een expediteur zorgen worden de producten door Imkerij Voor de Bijen verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
 4. Verzoekt een koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Imkerij Voor de Bijen de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Imkerij Voor de Bijen het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 6. Indien een levering geweigerd of niet afgehaald wordt is Imkerij Voor de Bijen gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op de koper te verhalen.
 7. Als bij aflevering van het product beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te vermelden.
 8. U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort het onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 9. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Imkerij Voor de Bijen te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 10. Een niet zichtbaar gebrek dient u binnen acht dagen na ontdekking te melden aan Imkerij Voor de Bijen met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Imkerij Voor de Bijen gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 11. Ieder vorderingsrecht van de koper tegen ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
  a. de gebreken niet binnen de in lid 9 en 10 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  c. de koper de producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
  d. de toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sinds de levertijd is verstreken.
 12. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst de koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van Imkerij Voor de Bijen.

Artikel 7. Meerwerk en/of minder-werk

 1. Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken worden de koper extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
 2. Kosten die ontstaan doordat de koper de werkzaamheden stillegt in geval van overleg voor meer- of minderwerk worden de koper extra in rekening gebracht.
 3. Tot meer- of minderwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de koper wel of niet worden verlangd.
 4. Van meer- of minderwerk is dan pas slechts sprake indien dit tijdig wordt aangegeven en schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Door Imkerij Voor de Bijen afgegeven garanties met betrekking tot niet door Imkerij Voor de Bijen geproduceerde producten worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van Imkerij Voor de Bijen een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 2. De door Imkerij Voor de Bijen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 3. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, worden niet gezien als een gebrek. De door ons geleverde producten mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheid verschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 4. Imkerij Voor de Bijen is niet aansprakelijk voor afwijkingen in het product ten gevolge van klimatologische oorzaak.
 5. Imkerij Voor de Bijen is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de producten ten gevolge van natuurlijke biologische oorzaak.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Imkerij Voor de Bijen, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 7. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
  a. (kosteloos) herstel van gebreken;
  b. levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen;
  c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige producten betrekking hebben;
  d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
 8. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).
 9. In het bijzonder zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf.
 10. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al wat de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde producten aan ons verschuldigd is. Indien wij dat nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen tegen de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 4. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is Imkerij Voor de Bijen gerechtigd tot het incasseren van de verschuldigde bedragen. de kosten voor deze incassatie zijn voor de koper. Tevens maakt Imkerij Voor de Bijen aanspraak op de wettelijke rente over het uitstaande bedrag, te rekenen vanaf de laatste dag van de betalingstermijn.

Artikel 11. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Imkerij Voor de Bijen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Imkerij Voor de Bijen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan hem juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door hem aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Bevoegde rechter

 1.  Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
Scroll naar boven